Územní plán Tachov – úplné znění po změně č. 1

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres základního členění území

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – hlavní výkres

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres koncepce technické infrastruktury

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – koordinační výkres

Oprava části místní komunikace 6c směr Ždírec

Projekt „Oprava části místní komunikace 6c směr Ždírec“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 224 000,- Kč..

Oprava místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c


Obec Tachov zrealizovala v červenci 2021 Opravu místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c.
Celkové výdaje projektu činily 957 981,- Kč . Akce byla podpořena dotací z Fondu Libereckého kraje částkou 382 617,- Kč.

Oprava místní komunikace p.č. 643/47


Obec Tachov v listopadu 2019 zrealizovala opravu místní komunikace p.č. 643/47.

Celkové náklady na opravu činily 870 000,- Kč a část ve výši necelých 400 000,- Kč byla podpořena dotací z fondu Libereckého kraje.

FOTOGRAFIE

Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku

V obci Tachov byl v listopadu 2018 ukončen projekt financovaný za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR  Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku.
Náklady akce hrazené z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 ve výší 924 142,- Kč byly podpořeny dotací ve výši 471 071,- Kč.

 

Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku

Územní studie Tachov – lokalita jih

Na uvedeném ODKAZU můžete nahlédnou na územní studii Tachova – lokalita jih.

Oprava místní komunikace

Obec Tachov dokončila v listopadu 2017 opravu místní komunikace v délce 120 m .

Projekt s názvem „Oprava místní komunikace od obecního úřadu podél vodní nádrže“ byl uskutečněn za pomoci dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. 21. Program obnovy venkova – dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací.

Na nákladech spojených s realizací akce ve výši 499 996,- Kč se podílel Liberecký kraj částkou 249 996,- Kč.

Veřejná zakázka: Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu v obci Tachov

Došlo k vyhodnocení nabídek.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení zde.
Smlouva o dílo ke stažení zde.
Informace o veřejné zakázce jsou k dispozici zde.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpřehlednění a zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu včetně jejich oddělení od automobilového provozu. Stavba tak přispěje ke zvyšování bezpečnosti dopravy a k jejímu zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve špičkové hodině prochází podél silnice III. třídy zhruba 31 chodců. Intenzita dopravy v tomto úseku je také velmi vysoká, za 24 hodin projede 898 vozidel po silnici III. třídy. V rámci této zakázky bude vybudován chodník podél silnice III/26832, která prochází středem obce, včetně realizace přechodu pro chodce se speciálním nasvícením, dále dvou míst pro přecházení a jednoho vyhrazeného parkovacího stání, vše v místech, kde v současné době chodník chybí. Trasa pěší komunikace navazuje na náves a je navržena tak, aby umožnila bezpečný přístup k obecnímu úřadu a pohyb podél silnice III. třídy. Pěší komunikace bude vybudována v celkové délce 160 m a v šířce 2 metrů (min. 1,65 m). Plocha komunikace bude tedy 318 m2. Nejvyšší podélný sklon bude lokálně 7,7% v úseku 4metrů. Počet přechodů pro chodce 1, počet míst pro přecházení 2, vyhrazené parkovací stání 1. Vodící linie: VL1 – betonové čelo výška 10cm, VL2 – sadový obrubník výška 6 cm, VL3 – podezdívka plotu výška 10 cm, VL4 – pískovcová zeď výška 50 cm. Povrch chodníku bude čedičová mozaika, štípaná 6/6, hmatové prvky budou z bílé betonové dlažby. Začátek stavby se odhaduje na květen 2016 a ukončení stavby na srpen 2016..

Výstavba bytové jednotky

Bytová jednotka na obecním úřadě Obec dokončuje výstavbu druhé bytové jednotky v budově obecního úřadu. Práce na bytové jednotce budou dokončeny s největší pravděpodobností do konce roku 2009. Případní zájemci o pronájem bytové jednotky se mohou blíže informovat na e-mailu starosta@obectachov.cz nebo na telefonním čísle 487 873 444.

Výstavba chodníků v obci

Chodník a chodciObec Tachov připravuje projektovou dokumentaci, která bude řešit výstavbu chodníků v okolí autobusové zastávky a obecního úřadu. S realizací akce počítáme v roce 2010. Po ukončení by se měla zvýšit bezpečnost chodců v okolí autobusové zastávky.

Další »