Oprava části místní komunikace 6c směr Ždírec

Projekt „Oprava části místní komunikace 6c směr Ždírec“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 224 000,- Kč..

Oprava místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c


Obec Tachov zrealizovala v červenci 2021 Opravu místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c.
Celkové výdaje projektu činily 957 981,- Kč . Akce byla podpořena dotací z Fondu Libereckého kraje částkou 382 617,- Kč.

Oprava místní komunikace p.č. 643/47


Obec Tachov v listopadu 2019 zrealizovala opravu místní komunikace p.č. 643/47.

Celkové náklady na opravu činily 870 000,- Kč a část ve výši necelých 400 000,- Kč byla podpořena dotací z fondu Libereckého kraje.

FOTOGRAFIE

Územní plán Tachov – konečná verze

Schválený územní plán obce Tachov, zveřejněno 17.6.2019.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres VPS VPO
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

Návrh územního plánu – Tachov

Návrh územního plánu obce Tachov k projednání.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres VPS VPO
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů PF
Návrh
Odůvodnění
Oznámení o veřejném projednání

Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku

V obci Tachov byl v listopadu 2018 ukončen projekt financovaný za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR  Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku.
Náklady akce hrazené z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 ve výší 924 142,- Kč byly podpořeny dotací ve výši 471 071,- Kč.

 

Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku

Územní studie Tachov – lokalita jih

Na uvedeném ODKAZU můžete nahlédnou na územní studii Tachova – lokalita jih.

Oprava místní komunikace

Obec Tachov dokončila v listopadu 2017 opravu místní komunikace v délce 120 m .

Projekt s názvem „Oprava místní komunikace od obecního úřadu podél vodní nádrže“ byl uskutečněn za pomoci dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. 21. Program obnovy venkova – dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací.

Na nákladech spojených s realizací akce ve výši 499 996,- Kč se podílel Liberecký kraj částkou 249 996,- Kč.

Veřejná zakázka: Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu v obci Tachov

Došlo k vyhodnocení nabídek.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení zde.
Smlouva o dílo ke stažení zde.
Informace o veřejné zakázce jsou k dispozici zde.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpřehlednění a zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu včetně jejich oddělení od automobilového provozu. Stavba tak přispěje ke zvyšování bezpečnosti dopravy a k jejímu zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve špičkové hodině prochází podél silnice III. třídy zhruba 31 chodců. Intenzita dopravy v tomto úseku je také velmi vysoká, za 24 hodin projede 898 vozidel po silnici III. třídy. V rámci této zakázky bude vybudován chodník podél silnice III/26832, která prochází středem obce, včetně realizace přechodu pro chodce se speciálním nasvícením, dále dvou míst pro přecházení a jednoho vyhrazeného parkovacího stání, vše v místech, kde v současné době chodník chybí. Trasa pěší komunikace navazuje na náves a je navržena tak, aby umožnila bezpečný přístup k obecnímu úřadu a pohyb podél silnice III. třídy. Pěší komunikace bude vybudována v celkové délce 160 m a v šířce 2 metrů (min. 1,65 m). Plocha komunikace bude tedy 318 m2. Nejvyšší podélný sklon bude lokálně 7,7% v úseku 4metrů. Počet přechodů pro chodce 1, počet míst pro přecházení 2, vyhrazené parkovací stání 1. Vodící linie: VL1 – betonové čelo výška 10cm, VL2 – sadový obrubník výška 6 cm, VL3 – podezdívka plotu výška 10 cm, VL4 – pískovcová zeď výška 50 cm. Povrch chodníku bude čedičová mozaika, štípaná 6/6, hmatové prvky budou z bílé betonové dlažby. Začátek stavby se odhaduje na květen 2016 a ukončení stavby na srpen 2016..

Výstavba bytové jednotky

Bytová jednotka na obecním úřadě Obec dokončuje výstavbu druhé bytové jednotky v budově obecního úřadu. Práce na bytové jednotce budou dokončeny s největší pravděpodobností do konce roku 2009. Případní zájemci o pronájem bytové jednotky se mohou blíže informovat na e-mailu starosta@obectachov.cz nebo na telefonním čísle 487 873 444.

Další »