Info 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

1. Název subjektu:

Obecní úřad Tachov

 

2. Důvod a způsob založení:

Obecní úřad Tachov je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

3. Organizační struktura:

Starostka: Martin Píša

Místostarosta: Jiří Štosek

 

4. Kontaktní spojení:

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Tachov č.p. 34
472 01 Doksy

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Tachov č.p. 34
472 01 Doksy

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:
8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

Středa:
8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

 

4.4 Telefonní čísla:

+420 602 155 407

 

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.obectachov.cz

 

4.7 Elektronická podatelna

podatelna@obectachov.cz

Pravidla pro provoz elektronické podatelny jsou součástí tohoto dokumentu.

 

4.8 Další elektronické adresy

 

5. Bankovní spojení

Banka: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 900 977 319/0800

 

6. IČ 49864009

 

7. DIČ CZ 49864009

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ÚŘEDNÍ DESKA

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

 

8.2 Rozpočet a závěrečný účet

ROZPOČET 2017 příjmy/výdaje

ROZPOČET 2016

ROZPOČET 2015 příjmy/výdaje

ROZPOČET 2014 příjmy/výdaje

ROZPOČET 2013 příjmy/výdaje

ROZPOČET 2012

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2016

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2015

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2014

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2012

 

Střednědobý výhled DSO Máchův kraj na rok 2019-2021
Návrh rozpočtu DSO Máchův kraj na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 Podralsko – návrh
Rozpočtový výhled Podralsko 2019-2021
Závěrečný účet za rok 2016 Podralsko – návrh
Závěrečný účet DSO Máchův kraj za rok 2016
Rozpočet na rok 2017 – Podralsko
Závěrečný účet Mikroregion Podralsko za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2023 – zveřejněno 10.1. 2024 – 26.1. 2024
Výroční zpráva za rok 2022 – zveřejněno 6.1.2023 – 22.1. 2023
Výroční zpráva za rok 2021 – zveřejněno 12.1. – 28.1. 2022
Výroční zpráva za rok 2020 – zveřejněno 7.1. – 23.1. 2021
Výroční zpráva za rok 2019 – zveřejněno 18.1. – 2.2. 2020
Výroční zpráva za rok 2018 – zveřejněno 7.1. – 23.1. 2019
Výroční zpráva za rok 2017 – zveřejněno 11.1. – 27.1. 2018
Výroční zpráva za rok 2016 – zveřejněno 5.1. – 21.1. 2017
Výroční zpráva za rok 2015 – zveřejněno 9.1. – 25.1. 2016
Výroční zpráva za rok 2014 – zveřejněno 12.1. 28.1. 2015
Výroční zpráva za rok 2013 – zveřejněno 13.1. -29.1. 2014

 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.

Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu,
 • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu,
 • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

 

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR

Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění

Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění

Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění

Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění

Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění

Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění

Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění

Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění

Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění

Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění

Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění

Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění

Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění

Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění

Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění

Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění

Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění

Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění

Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění

Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění

Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

 

ODKAZ – OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.Obecní úřad Bezděz veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací:

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů …………..zdarma

informace podaná na základě zveřejnění (internetové stránky, úřední deska) ……zdarma

informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy ………………..zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

poštovní služby dle sazebníku České pošty a. s.

písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání

stránka A/4 (jednostranně) 3,00 Kč

stránka A/4 (oboustranně) 4,50 Kč

CD (náhrada poskytnutého materiálu) 30,- Kč

 

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 100,- Kč za každou, i započatou, půlhodinu vyhledávání.

Forma úhrady za poskytnutí informací – hotově na Obecním úřadu nebo převodem na číslo účtu 900979349/0800, do poznámek uveďte 106/1999.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

 

 

 

PRAVIDLA PRO PROVOZ ELEKTRONICKÉ PODATELNY

 

1. Elektronická adresa podatelny

 

1.1 Adredsa elektronické podatelny: podatelna@obectachov.cz

 

1.2 Elektronická adresa byla zřízena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Tachov.

 

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

 

2.1 Adresa:
Tachov č.p. 34
472 01 Doksy

 

2.2 Úřední hodiny pro příjem zpráv:

Pondělí:
8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

Středa:
8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

 

2.3 Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích:
– CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
– FlashDisk USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 a kompatibilní

 

3. Požadavky na formát datových zpráv

 

3.1 Datové zprávy jsou přijímány ve standardních formátech:

 • Primárně (doporučeno): *.PDF (formát Acrobat Reader® PDF-A2 opatřený zaručeným elektronickým podpisem)
 • Sekundárně: *.PDF, *.RTF, *.DOC(x), *.XLS(x), *.TXT (prostý text CP852, 1250), *.JPG; *.GIF, *.BMP; *.TIF, *.ZIP

 

3.2 Ostatní formáty není elektronická podatelna schopna přijmout.

 

4. Postup při vyřizování přijatých datových zpráv

 

4.1 Pracovník podatelny přijme datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (PostSignum, ICA, eldentity), který je jednoznačně spojen s podepisující se osobou a byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které zajistí jakoukoliv následnou neměnnost dat.

Tato datová zpráva bude podepsána elektronickým podpisem a bude odeslána nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni přijetí.

 

4.2 Pracovník podatelny zapíše datovou zprávu do spisové služby a v zákonné lhůtě dané podání vyřídí.

 

5. Odmítnutí škodlivých datových zpráv

 

5.1 Bezpečnostní systém úřadu automaticky blokuje nežádoucí příchozí i odchozí e-maily s přílohou, které obsahují veškeré samospustitelné a nebezpečené soubory. (*.EXE; *.COM; *.BAT; *.BIN; *.CMD; *.HTA; *.HTT, *.CHM; *. INF; *.INS; *.ISP; *.JS; *.JSE; *.LNK; *.MSI; *.MSP; *.OCX; *.PIF; *.SCF; *.SCR; *.SCT; *.URL; *.VB; *.VBA; *.VBE; *.VBS; *.VXD; *.WSC; *.WSF; *.WSH)

 

5.2 Datové zprávy, které obsahují škodlivý software nebudou zpracovány.

 

5.3 Pokud povaha věci umožní odesílatele informovat o škodlivém formátu datové zprávy, pracovník podatelny odešle odesílateli informativní e-mail ve znění:

“Vámi odeslaná datová zpráva obsahovala škodlivý software a nebyla naši podatelnou zpracována. V případě potíží nás kontaktujte písemnou formou.”

 

6. Odmítnutí nevyhovujících zpráv

 

6.1 Datové zprávy, které nejsou v souladu s těmito pravidly pro provoz elektronické podatelny, nebudou zpracovány.

 

6.2 Pracovník podatelny informuje o této skutečnosti odesílatele zprávou ve formátu:

Vámi odeslaná datová zprava nebyla odeslána v souladu s Pravidly pro provoz Elektronické podatelny Obecního úřadu. Vasi zprávu jsme vyřadili ze zpracování. Před dalším podáním se prosím podrobně seznamte s pravidly.

 

7. Seznam oprávněných osob s kvalifikovaným certifikátem

Martin Píša

 

8.Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

 

8.1 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

 

8.2 Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

 • Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

 

8.3 Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.

 • Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

8.4 Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

9. Vyřizování dotazů ohledně elektronické podatelny

 

9.1 Veškeré dorazy týkající se elektronické podatelny úřadu můžete směřovat na e-mail podatelny nebo telefonicky.

 

9.2 V případě problémů s odesláním datové zprávy na elektronickou adresu úřadu nás informujte.

 

10. Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách