O jménu obce

Výklad významu názvu obce Tachov je jazykovědci učiněn následovně. Jméno Tachov znamená ve středověké češtině totéž co Tachův (Tachov, Tachuov, Tachův – „o“ přešlo do kroušku nad „u“). To znamená, že Tachův byl dvůr. Osobní jméno Tach byla buď lichotná zkratka z osobního jména Tatomir nebo obměna jména Tas (Antonín Profous, Místní jména v Čechách, IV, praha 1957, s. 311). V této souvislosti lze do jisté míry počítat s tím, že Tach bylo jméno jednoho z prvních obyvatel vsi, který zde měl dvůr, a snad možná šlo o jméno toho, kdo ves vyměřil, tedy lokátora, jehož odměnou za vyměření lánů a míst pro obydlí obvykle byla dvojnásobná výměra polí a také místní rychta. Německá forma názvu vsi znějící „Tacha“ nemá v němčině žádný význam a je nepochybně německou transkribcí českého názvu Tachov, který je nutné považovat za původní.