Revitalizace veřejné zeleně

Obecní úřad TachovV listopadu loňského roku podala obec Tachov žádost na získání fi nanční podpory z fondu Evropské unie – Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov“. Tento projekt byl kladně vyhodnocen a byla nám přislíbena podpora z Operačního programu životní prostředí, a to ve výši 90 % z uznatelných nákladů projektu.

Předpokládané náklady projektu přitom činí cca 920 tis. Kč.  Projekt se skládá ze dvou částí řešících vegetační prvky v katastru obce Tachov u Doks.
Především je to ošetření sídelní zeleně – tzn. stromořadí, solitérních dřevin, skupin stromů a keřů a ovocných sadů v intravilánu obce. Druhou částí projektu je pokračování výsadby biokoridoru v extravilánu obce, jehož první etapa byla realizována v roce 2006.

V měsících květen – červen 2009 proběhlo výběrové řízení na zajištění realizace projektu a autorského dozoru. Podpisem smlouvy o dílo pak byly spuštěny samotné práce na revitalizaci zeleně, vše v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a správních orgánů pro ochranu  životního prostředí. Ukončení fyzické realizace projektu je plánováno do 31. října 2009.

Doufáme, že se podaří v následujícím období získat další peníze z fondu EU k rozvoji naší obce.
Martin Píša, starosta