Návrh územního plánu – Tachov

Návrh územního plánu obce Tachov k projednání.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres VPS VPO
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů PF
Návrh
Odůvodnění
Oznámení o veřejném projednání